Tussenkomst Sociaal Verwarmingsfonds

Sociaal VerwarmingsfondsDe vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (ook stookolie of mazout genoemd) in bulk of aan de pomp, verwarmingspetroleum type c en bulkpropaangas.

Voorwaarden

De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering.

Je behoort tot een van de volgende categorieën:

 • categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
 • categorie 3: de personen met schuldenoverlast

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage.

De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december.

Procedure

Maak een afspraak met het OCMW.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Bankkaart of rekeningnummer
 • Het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, enz.).
 • Kadastraal inkomen (grondlasten)
 • Verwarmingsfactuur (max. 60 dagen) + bewijs van betaling
 • Indien je in een appartementsgebouw woont: attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien je behoort tot categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Bedrag

Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden bedraagt 300 euro. Voor personen die zich verwarmen met huisbrandolie of verwarmingspetroleum type c, aangekocht in kleine hoeveelheden aan de pomp, is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro voorzien.

Regelgeving

 • Wetten van 22 december 2008: diverse bepalingen betreffende het sociaal stookoliefonds.
 • Koninklijk Besluit van 27 maart 2009: bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds Publicatiedatum.
 • Koninklijk Besluit 10 augustus '15 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.
 • Koninklijk Besluit van 9 januari 2005: tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.
 • Programmawet van 31 december 2004: wettelijke basis voor de verwarmingstoelage.

Contact