Indicatiestelling zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je door ziekte, ouderdom,  handicap, enz. hulpbehoevend bent, heb je misschien hulp nodig om boodschappen te doen, bij de persoonlijke verzorging, voor administratieve taken, …

De Vlaamse zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg, en bestaat uit 2 delen:

  • de aansluiting bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse bijdrage;
  • het bekomen van een uitkering voor thuiszorg of residentiële zorg als men zorgbehoevend is.

De maatschappelijk werkers van de cel ouderenzorg van het OCMW van Tienen zijn door de Vlaamse Regering gemachtigd om voor de thuiswonende zorgbehoevende, de indicatiestelling voor het bekomen van deze premie, uit te voeren. Via een vragenlijst kunnen zij de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen vaststellen.

Zij kunnen je  ook verwijzen naar andere diensten waar je voor deze indicatiestelling terecht kan.

Procedure

Contacteer de maatschappelijk werker.

Meebrengen

Identitteitskaart en rekeningnummer aanvrager.

Bedrag

Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering, kan een beroep doen op die verzekering voor een tegemoetkoming in de niet-medische kosten. Die uitkering bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor zowel mantel- en thuiszorg als residentiële zorg.

Regelgeving

De Vlaamse zorgverzekering is een wettelijk verplichte, bijkomende verzekering voor personen die in het Vlaams Gewest wonen. Deze verzekering werd ingevoerd op 1 oktober 2001 en heeft enkel betrekking op niet-medische hulp- en dienstverlening.

Het decreet dat de krijtlijnen van de Vlaamse zorgverzekering uitzet, is het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.

Contact