Tienen en Landen omarmen samen de diversiteit in hun gemeenten

8
februari
2023
Plan Samenleven02

Tienen en Landen tellen samen 8.000 inwoners die een niet-EU herkomst hebben. Daardoor komen ook zij in aanmerking voor ondersteuning via Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers. De twee steden werkten met de ondersteuning van het Agentschap Integratie en Inburgering een gezamenlijk actieplan uit om van het samenleven in diversiteit een succesverhaal te maken.

Krachten bundelen

Vlaams minister Bart Somers: “Samenleven in diversiteit is niet altijd vanzelfsprekend. Het is op vele plaatsen een boeiende uitdaging. Met Plan Samenleven wil ik door 24 robuuste projecten grootschalig uit te rollen door- tastend te werk gaan. Lokale besturen kunnen hiermee aan de slag en lokaal het verschil maken. Samenleven gebeurt in de eerste plaats in de dorpsstraat.”

“Zoals veel gemeenten in Vlaanderen worden ook Tienen en Landen gekenmerkt door een diverse samenleving”, zegt Ine Tombeur, schepen van mensen in Tienen. “Samenleven in diversiteit is niet altijd eenvoudig. Het vraagt inspanningen van elke burger en een gepast beleid vanuit de overheid. Vlaanderen geeft lokale besturen met Plan Samenleven een houvast om de diversiteit te omarmen.”

“Tienen en Landen bundelden hun krachten omdat we elk apart niet aan de voorwaarden voldeden voor onder- steuning voor Plan Samenleven,” vult Lore Fourie, schepen van integratie in Landen aan. “Met Plan Samenle- ven wil de Vlaamse overheid vanuit duidelijke doelstellingen en acties lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. Het Plan Samenleven biedt kansen, zowel aan de inwoners als aan de beleidsmakers.”

Plan Samenleven

Plan Samenleven van Minister Somers definieert 7 doelstellingen en bakent 24 acties af waarvoor lokale besturen gedurende 3 jaar (2022-2024) financieel én inhoudelijk ondersteund kunnen worden. De ondersteuning komt van bevoegd minister Somers. Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt de nodige ondersteuning aan de lokale besturen.

“De acties gaan steeds gepaard met vooraf bepaalde doelstellingen die meetbaar zijn,” zegt Mete Öztürk, regio- manager voor Vlaams-Brabant bij het Agentschap Integratie en Inburgering. “De nadruk ligt op lokale autonomie. Het lokaal bestuur heeft de regierol in handen voor de inhoud van Plan Samenleven. Ons agentschap ondersteunt de steden die een subsidie in dit kader ontvangen. Zij kunnen rekenen op de inzet van een vaste ondersteuner. Dat kan in de vorm zijn van info en advies, ondersteuning bij analyse, hulp bij het voorbereiden van actieplannen, het samenbrengen van partners, lerende netwerken opzetten, cijfers aanreiken, vorming aanbieden voor mede- werkers,…”

Kansen bieden

De twee steden ontvangen samen een subsidie van 106.400 euro. Die middelen gaan naar de inzet van brugfigu- ren en naar oefenkansen Nederlands voor volwassen. “Door de inzet van brugfiguren kunnen we het komende jaar minstens 220 kwetsbare gezinnen ondersteunen,” legt Saartje Ieven, schepen van jeugd en onderwijs in

Landen uit. “Dat kunnen nieuwe inwoners zijn, maar evenzeer mensen die al jaren in Tienen of Landen wonen en voor wie het moeilijk is om de juiste weg te vinden naar onderwijs, naar dienstverlening en naar hun rechten.”

“Daarnaast mikken we op 600 oefenkansen Nederlands voor volwassenen, buiten het gewone volwassenonder- wijs,” vult Lore Fourie schepen van integratie in Landen aan. “Het gaat om informele oefenkansen voor niet- Nederlandstalige inwoners. De Nederlandse taal beheersen, biedt meer kansen op de arbeidsmarkt, helpt om de schoolloopbaan van de kinderen te volgen, verruimt de zelfstandigheid en geeft een stimuleert het zelfvertrou- wen.”

Extra personeelsinzet

Om de kloof tussen maatschappelijk kwetsbare groepen en onderwijs en hulp- en dienstverlening te verkleinen, kunnen de twee steden een beroep doen op de expertise van SAAMO. “De brugfiguren zijn een vertrouwensper- soon voor gezinnen en nemen een signaalfunctie op naar het lokaal beleid. De aanwezige brugfiguur in Tienen breidt haar taken uit van halftijds naar voltijds, met extra focus op het secundair onderwijs. De nieuwe brugfi- guur in Landen zal binnenkort halftijds van start gaan, met focus op het lager onderwijs. Wij bieden hen coaching en aansturing aan. Zo zullen zij hun rol optimaal kunnen vervullen,” besluit Dirk Masquillier, directeur van SAAMO.