Managementteam

Het managementteam is een door het OCMW-decreet verplicht intern overlegorgaan dat onder leiding van de OCMW-secretaris de dienstverlening coördineert. In bepaalde aangelegenheden wordt dit overleg expliciet opgelegd, bijvoorbeeld bij het opstellen van de voorontwerpen van organogramaanpassingen, personeelsformatiewijzigingen, wijzigingen van de rechtspositieregeling van het personeel, het meerjarenplan en de herziening ervan, het budget, de budgetwijzigingen en de interne kredietaanpassingen.

In functie van de goede werking van het OCMW hebben de vergaderingen van het MAT als doel:

 • ondersteuning van de coördinatie van de OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding;
 • de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie;
 • bewaking van de eenheid in de werking, van de kwaliteit van de organisatie en de werking van de OCMW-diensten en van de interne communicatie.

Leden

De vergaderingen van het managementteam worden voorgezeten door de algemeen directeur, Patricia Willems.

De OCMW-voorzitter is decretaal lid van het MAT met raadgevende stem.

De andere leden van het MAT zijn (in alfabetische volgorde):

 • Marie Abts (stafmedewerker-jurist)
 • Katrien Biebaut (stafmedewerker-jurist)
 • Marc Dewaelheyns (financieel beheerder)
 • Sonia Guilmet (teamcoördinator algemeen maatschappelijk werk)
 • Lieslot Mahieu (directeur ouderenzorg)
 • Remko Meerten (diensthoofd technische dienst)
 • Jan Lambrechts (secretaris)
 • Martin Polleunis (diensthoofd sociale dienst)
 • Sonia Soetaerts (diensthoofd personeel-secretariaat)
 • Yves Vandijck (stafmedewerker beleid en organisatie)